ASV Trīsreiztrīs (3x3) Padomes Sēde 2001

2001.gada 20.oktobrī notika otrā ASV 3x3 padomes sēde. Padomi dibināja 1999.gada 25.septembrī (skat. rakstu 3x3 Nākotne). Dažādu apstākļu dēļ klātienes sēde 2000.gadā nevarēja notikt. Tās vietā padomes locekļi izmainīja domas vairākās elektroniskās sēdēs.

Sēdē piedalījās visi ASV 3x3 padomes locekļi: Ingrīda Jansone, Amanda Jātniece, Ieva Johnson, Laila Medne, Arnolds un Līga Ruperti un Lilita Spure.

Par jauno padomes priekšsēdi tika ievēlēta Amanda Jātniece. Viņa 3x3 nometnēs Gaŗezerā piedalījusies jau kopš 8 gadu vecuma, gan kā dalībniece gan ieviržu un nometnes (2000. un 2001.gadā) vadītāja. Sirsnīga pateicība tika izteikta Ingrīdai Jansonei, padomes priekšsēdei kopš padomes dibināšanas 1999.gadā.

Padome pārrunāja veidus kā 3x3 piesaistīt jaunus dalībniekus, it sevišķi kā sasniegt tos, kuri latviešu avīzes nelasa. Ļoti sekmīga šai ziņā ir bijusi Katskiļu nometne, kur 2001.gadā pirmo reizi piedalījās 23 ģimenes un pat vairāk 2000.gadā, arī daudz jauniešu. Jāievieto informācija par nometnēm vietējos biļetēnos, Latvians Online, Toronto Ziņās un vairāk jāpopularizē 3x3 mājas lapa http://www.3x3.lv/, jāpiegādā informācija organizāciju sanāksmēs, latviešu skolās un Gaŗezera Vasaras vidusskolā.

Padome pārrunāja 2001.gadā notikušās nometnes Gaŗezerā un Katskiļos par kurām raksti jau ir bijuši presē. Abas nometnes bija sekmīgas. Dalībnieku skaita ziņā Katskiļi tālu pārspēja Gaŗezeru, programmas abās nometnēs bija labas. Katskiļos visas nodarbības tik labi iekļāvās Latgales tēmā, ka nākošā gada tēmai izvēlēta Kurzeme.

Diemžēl 2002.gadā abām nometnēm atkal jānotiek vienlaicīgi, no 11.—18.augustam, jo 3x3 ir jāpiemērojas pārējām aktivitātēm Gaŗezerā un Katskiļos. Tas nozīmē, ka nevar aicināt tos pašus ārzemju lektorus uz abām nometnēm un dalīties ceļa naudas maksāšanā. Nometņu vadības maiņas 2002.gadā nav paredzētas, Katskiļu nometni vadīs Ingrīda Jansone, bet Gaŗezera—Amanda Jātniece.

Padome priecājās par to, ka 3x3 kustībai pēc pāri par 20 gadu pastāvēšanas ir radusies jauna atvase—Kanādā pirmā 3x3 nometne notiks no 2002.gada 30.jūnija—7.jūlijam. Padomes locekļi Kanādas 3x3 rīkotājām nosūtīja sveicienus un laba vēlējumus kā arī piedāvājās palīdzēt ar padomu.

ASV 3x3 padomes sēde bija ražīga un interesanta. Padome nolēma, ka tikšanās reizi gadā, rudenī, ir vajadzīga lai varētu pārrunāt dažādus jautājumus un meklēt risinājumus 3x3 darbības paplašināšanai un uzlabošanai.

ASV 3x3 padomes vārdā,
Līga Ruperte

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00280