3×3 darbības vadlīnijas

Pieņemtas PBLA Izglītības padomē. Pilnveidotas un apstiprinātas Vadības loku nometnē Mazsalacā 2008. gada 26. jūlijā

3×3 mērķi

– Latvisko zināšanu paplašināšana

– Latviskās kopības izjūtas veicināšana

– Latvisko ģimeņu stiprināšana

– Latvisko draudzību sekmēšana

– Latviskas kultūrvides attīstīšana (Latvijā)

3×3 nometņu pamatīpašības

1. 3×3 norises notiek latviešu valodā, izņemot nometnes vai ievirzes, kuras rīkotas latviski mazrunājošajiem.

2. Nodarbībās tiek uzsvērts latviskais.

3. 3×3 simbols ir Dieva zīme.

4. 3×3 dziesma ārzemēs ir Ko dziedāšu, ko runāšu, Latvijā – Mazs bij’ tēva novadiņš.

5. Nometnes oficiālais nosaukums ir 3×3 ar precīzu gada un vietas norādi, piemēram, 3×3 2008 Garezerā.

6. Vadītāju un nometnes/saieta vietu izvēlas vismaz gadu pirms nometnes sākuma.

7. Programmai ir jābūt precizētai un apstiprinātai 3×3 padomes un/vai vadības lokā sešus mēnešus pirms nometnes sākuma.

8. Dalībnieku pieteikšanās laiks ir ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms nometnes sākuma.

9. Ideāls dalībnieku skaits ir 75 – 250. Latvijas nometnēs ārpus šī skaita piedalīties norisēs tiek aicināti arī apkārtnes iedzīvotāji – tas ir nometnes pienesums vietējai kultūrvidei. Vietējos dalībniekus uzskaita atsevišķā sarakstā.

10. Dalībnieki var pieteikties individuāli vai divu un trīs paaudžu ģimeņu vienībās. Kodolģimenei ar 2+ bērniem tiek piemērota ģimenes dalības maksa. Ideālā gadījumā nometņu dalībnieki ir no visām vecuma grupām. Iespēju robežās ir jāveicina un jāatbalsta daudzbērnu ģimeņu un trīs paaudžu ģimeņu piedalīšanās.

11. Bērni, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, nometnē var piedalīties tikai kopā ar vecākiem/vecvecākiem vai vecāku apstiprinātiem aizbildņiem.

12. Nometnē tiek veicināta dalībnieku savstarpēja iepazīšanās, vienmēr nēsājot vārda kartes, uzturot neformālu, draudzīgu atmosfēru, lietojot uzrunu Tu, kā arī maltītēs un nodarbībās cenšoties sēdēt kopā ar iepriekš neiepazītiem cilvēkiem.

13. Pirms maltītēm dzied galda dziesmu vai skaita galda lūgšanu.

14. Pēc vakara nodarbībām dzied vakara dziesmu.

15. Pēc pēdējās maltītes pateicas virtuves personālam ar dziesmu Te bij laba saiminiece.

16. Nometni atklājot, uzvelk Latvijas karogu un dzied Dievs, svētī Latviju.

17. Nometni slēdzot, novelk karogu un dzied Daugav’ abas malas.

18. Nodarbības sāk un beidz precīzi noteiktajā laikā.

19. Vēlams izdot nometnes avīzi.

20. Nometnei beidzoties, dalībnieki saņem visu dalībnieku adrešu sarakstu.

21. Lai sasniegtu savus mērķus, 3×3 nometnei ir nepieciešams priekšzīmīgs organizācijas un administrācijas darbs.

22. Nometnes vadītājs ir atbildīgs par 3×3 norišu vietu vietējo līdzstrādnieku sagatavošanu kopīgajam darbam.

23. Nometnei ir nepieciešami ļoti labi kvalificēti lektori un meistari, kuri savu vielu var pasniegt visiem saprotamā un saistošā veidā, maksimāli veicinot mijiedarbību. Nometnes sagatavošanas gaitā vadītājs vienojas ar katru lektoru par ievirzes saturu.

24. Organizējot 3×3, jāizstrādā ieviržu apraksti un ar tiem jāiepazīstina iespējamie 3×3 dalībnieki.

25. Vēlams, lai vairums lektoru nometnē piedalītos visu laiku.

26. 3×3 programmas ir pēc iespējas daudzveidīgas, atbilstošas dažādu vecuma grupu vajadzībām un interesēm.

27. 3×3 programmās ietilpst dažādi nodarbību veidi:

kopreferāti visiem pieaugušajiem dalībniekiem;

– ievirzes – teorētiskas un praktiskas (roku un galvas). Ievirzēm paredzētais laiks ir apmēram 2,5 stundas x 6 dienas. Dienas garumā notiek 2–3 ievirzes. Dalībnieku skaitu ievirzē nosaka ievirzes vadītājs;

bērnu programmas ( ½ x ½) veido atbilstošas vecumiem un interesēm;

vakara programmas – parasti divas ik vakaru, pirmā pēc iespējas piemērota arī bērniem;

nīkšana pēc programmas nodarbībām – dziedāšana, danči, zolītes turnīrs, sabiedriskā dzīve utt.

28. Ieviržu un citu nodarbību skaitu un garumu, tāpat kā nometnes dienas kārtību, nosaka nometnes vadītājs un vadības loks, vadoties no dalībnieku skaita, interesēm un nometnei pieejamajiem līdzekļiem.

29. 3×3 nometņu vadītāji un citi darbinieki nesaņem atalgojumu naudā, tikai dalības maksas atlaidi.

30. 3×3 atbalsta veselīgu dzīvesveidu.

31.* 3×3 galvenā atbildība ir pret to sabiedrības daļu, kura augsti vērtē latvietību un latviešu valodu.  3×3 ir spēka avots tām ģimenēm, kas ir audzinājušas bērnus latviskā vidē, ar latviešu valodu, un sagaida 3×3 nometnēs satikt līdzīgi domājošus cilvēkus. Mēs nedrīkstam un negribam zaudēt tos dalībniekus, kuri nometnēs nav ar mieru piedalīties, ja tur latviešu valoda netiek uzskatīta par prioritāti.

* Ierosināts ASV 3×3 padomes sēdē 2010. gada oktobrī Klīvlandē, apstiprināts Latvijas 3×3 padomes sēdē 2011. gada 26. jūnijā