3×3 darbības vadlīnijas

Pieņemtas PBLA Izglītības padomē. Pilnveidotas un apstiprinātas vadības loka nometnē Mazsalacā 2008. gada 26. jūlijā. Papildinātas ASV 3×3 padomes sēdē 2010. gada oktobrī, papildinājums pieņemts Latvijas 3×3 padomes sēdē 2011. gada jūnijā. Labojumi no Ziemeļamerikas 3×3 padomes sēdes 2020. gada 30. septembrī. Ieteikumi, papildinājumi no Līgas Rupertes un citiem 2023. gada janvārī.

Šīs vadlīnijas ir rakstītas, lai pēc iespējas sekmētu izpratni par 3×3 un palīdzētu nodrošināt, ka galvenie 3×3 pamatprincipi tiek ievēroti visā 3×3 kustībā.

3×3 ir pasaules mēroga kustība, kurā iekļaujas nometnes/saieti visu vecumu latviešiem dažādās zemēs. 3×3 kustību koordinē PBLA Izglītības padome.

3×3 mērķi ir :

 • latvisko zināšanu paplašināšana,
 • latviskās kopības izjūtas veicināšana,
 • latvisko ģimeņu stiprināšana,
 • latvisko draudzību sekmēšana,
 • latviskas kultūrvides attīstīšana (Latvijā).

3×3 pamatīpašības

 1. 3×3 norises notiek latviešu valodā, izņemot nometnes vai ievirzes, kuras rīkotas latviski mazrunājošajiem. 3×3 īpaši atbalsta un daudzina ģimenes, kuras bērnus audzina latviski. Ārzemju nometņu galvenā atbildība ir pret to sabiedrības daļu, kura augstu vērtē latvietību un latviešu valodu. 3×3 ir spēka avots tām ģimenēm, kuras ir audzinājušas bērnus latviskā vidē ar latviešu valodu un sagaida 3×3 nometnē līdzīgi domājošus cilvēkus.
 2. Nodarbībās tiek uzsvērts latviskais. Tikpat svarīgas kā latviskās vērtības ir universālās, cilvēciskās vērtības – cieņa, demokrātija, vienlīdzība, pieņemšana/tolerance, atbalsts, draudzība, atvērtība, uzticēšanās u.c.
 3. Nometnē tiek veicināta dalībnieku savstarpēja iepazīšanās, vienmēr
  nēsājot vārda kartes, uzturot neformālu, draudzīgu atmosfēru, lietojot
  uzrunu “Tu”, kā arī maltītēs un nodarbībās cenšoties sēdēt kopā ar
  iepriekš neiepazītiem cilvēkiem.
 4. 3×3 simbols ir Dieva zīme. Katra nometne var izstrādāt savu Dieva zīmes variantu.
 5. Pirms maltītēm dzied galda dziesmu vai skaita galda lūgšanu. “Met, Dieviņi, zelta krustu” ir visbiežāk lietotā galda dziesma.
 6. Pēc visām nodarbībām dzied vakara dziesmu. “Šķiramies(i) mēs ļautiņi” ir visbiežāk lietotā vakara dziesma.
 7. Pēc pēdējās maltītes pateicas virtuves personālam ar dziesmu “Te bij’ laba saiminiece.”
 8. Nometni atklājot, uzvelk Latvijas karogu un dzied “Dievs, svētī Latviju.”
 9. Nometni slēdzot, novelk karogu un dzied “Daugav’ abas malas.”
 10. Nodarbības sāk un beidz precīzi noteiktajā laikā.
 11. Vēlams izdot nometnes avīzi un, ja iespējams, veidot video. Informācija par nometni ievietojama www.3×3.lv un medijos.
 12. Ja likumi to atļauj, dara pieejamu to nometnes dalībnieku adrešu sarakstu, kuri vēlas tikt tajā iekļauti.
 13. Dalībnieki var pieteikties individuāli vai divu un trīs paaudžu ģimeņu vienībās. Kodolģimenei ar 2+ bērniem tiek piemērota ģimenes dalības maksa. Ideāli ir, ja nometņu dalībnieki ir no visām vecuma grupām. Iespēju robežās ir jāveicina un jāatbalsta daudzbērnu ģimeņu un trīs paaudžu ģimeņu piedalīšanās.
 14. Bērni, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, nometnē var piedalīties tikai kopā ar vecākiem/vecvecākiem vai vecāku rakstiski apstiprinātiem aizbildņiem.
 15. Lai sasniegtu savus mērķus, nometnēm ir nepieciešams rūpīgs organizācijas un administrācijas darbs, ko veic vadītājs un viņa izvēlētā darba grupa. Ir svarīgi, ka arī dalībnieki jūtas iesaistīti un līdzatbildīgi nometnes darbības un gaisotnes veidošanā.
 16. Nometnei ir nepieciešami ļoti labi kvalificēti lektori un meistari, kuri savu vielu var pasniegt visiem saprotamā un saistošā veidā, maksimāli veicinot mijiedarbību. Nometnes sagatavošanas gaitā vadītāji vienojas ar katru lektoru par ievirzes saturu. Vēlams, lai vairums lektoru nometnē piedalītos visu laiku.
 17. Organizējot 3×3, ir jāizstrādā ieviržu apraksti un ar tiem jāiepazīstina iespējamie 3×3 dalībnieki. Jāizstrādā arī iekšējās kārtības noteikumi un ar tiem jāiepazīstina dalībnieki. Vēlams ierobežot alkohola lietošanu.
 18. 3×3 programmas ir pēc iespējas daudzveidīgas, atbilstošas dažādu vecuma grupu vajadzībām un interesēm.
 19. 3×3 programmās tradicionāli ietilpst dažādi darbības veidi:
  • ievirzes – teorētiskās un praktiskās (galvas un roku), kam paredzētais laiks ir apmēram 2,5 stundas x 6 dienas. Dienas garumā notiek 2-3 ievirzes; dalībnieku skaitu nosaka ievirzes vadītājs
  • 1/2×1/2 ir nodarbības bērniem zem 12 gadu vecuma, kuru skaitu un saturu veido atbilstoši bērnu skaitam, vecumam un interesēm
  • kopreferāti
  • vakara programmas, bieži divas ik vakaru, pirmā pēc iespējas piemērota arī bērnu līdzdalībai
  • nīkšana – pēc vakara nodarbībām – neformāla dziedāšana, danči, zolītes turnīrs, galda spēles, sabiedriskā dzīve utt.
 20. 3×3 vadības loks (vadītāji, lektori, meistari u.c. darbinieki) nesaņem atalgojumu naudā, bet 3×3 sedz viņu ceļa izdevumus, gultas vietu un maltītes.
 21. Ieviržu un citu nodarbību skaitu un garumu, tāpat kā nometnes dienas kārtību nosaka nometnes vadītājs un vadības loks, ņemot vērā dalībnieku skaitu, intereses un pieejamos resursus.
 22. Vadītāju un nometnes vietu ir vēlams izvēlēties vienu vai pat divus gadus pirms nometnes sākuma.
 23. Programmai vēlams būt 3×3 padomes un nometnes vadības loka precizētai un apstiprinātai.
 24. Nometnes dalībnieku skaits ir atkarīgs no situācijas dažādās zemēs.